نخستین سمینار بین المللی " مسئولیت اجتماعی، دولت و توسعه پایدار" در خوزستان برگزار می شود

 نخستین سمینار بین المللی

نخستین سمینار بین المللی " مسئولیت اجتماعی، دولت و توسعه پایدار" در خوزستان برگزار می شود

2019-02-20 12:31:59 جایزه اول 1396 Super User

نخستین سمینار بین المللی " مسئولیت اجتماعی، دولت و توسعه پایدار" در خوزستان برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی، نخستین سمینار بین المللی " مسئولیت اجتماعی، دولت و توسعه پایدار" در استان خوزستان، ششم اسفند ماه در گیت بوستان اهواز برگزار خواهد شد.


این سمینار بین المللی ، در راستای دومین جایزه مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی و با همکاری شرکت همراه مدیریت آرمانی (هم آ) ، موسسه فرهنگی و هنری مشی فاخر و دبیر خانه دائمی جایزه مسئولیت اجتماعی و با حضور سخنرانان داخلی و خارجی ، مقامات استانی و مدیران بنگاه ها و سازمان ها و با هدف حساس سازی، ترویج و اهمیت توجه به مسئولیت اجتماعی شرکتی برگزار خواهد شد.


تایماز سید مصطفایی ، دبیر جایزه مسئولیت اجتماعی از بنگاه های داخلی و خارجی و سازمان های فعال در استان خوزستان دعوت به عمل آورد که در این سمینار یک روزه حضور یافته و جهت ارزیابی بلوغ مسئولیت اجتماعی شرکتی خود در دومین جایزه مسئولیت اجتماعی شرکتی، ثبت نام نمایند.