پوستر دومین جایزه مسئولیت اجتماعی منتشر گردید

 پوستر دومین جایزه مسئولیت اجتماعی منتشر گردید

پوستر دومین جایزه مسئولیت اجتماعی منتشر گردید

2019-02-20 12:29:40 جایزه اول 1396 Super User

پوستر دومین جایزه مسئولیت اجتماعی منتشر گردید

به گزارش روابط عمومی ، پوستر دومین جایزه مسئولیت اجتماعی توسط دبیر خانه دائمی جایزه مسئولیت منتشر و در اختیار عموم قرار گرفت.

این رویداد با حضور و حمایت سازمان های دولتی و بخش خصوصی در سال آینده برگزار خواهد شد.